La seguretat i qualitat de servei són la nostra prioritats

  Mvertical oferim serveis variats de treballs verticals per a la indústria, comunitats i clients privats. La nostra prioritat és la satisfacció dels nostres clients però sempre dins el marc de les normatives de seguretat de treballador. Tenim en compte que les activitats amb risc de caiguda d'altura estan qualificades per legislació com activitats d'especial risc.

Per tant a Mvertical ens assegurem que es respectin les disposicions de el marc legal de les nostres activitats per proveir un servei sense incidència:

La llei de prevenció de riscos laborals 31/1995 assegurant que els EPI garanteixen la seguretat i salut dels treballadors. Vigilem que els empleats tinguin formació i experiència en l'ús dels equips utilitzats en treballs d'altura i sempre es tenen en compte els riscos que presenten les condicions de treball en alçada segons el Real Decret 1215/1997 i les seves posteriors modificacions pel REAL DECRET 2177/2004, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en alçada.

  

A Mvertical utilitzem equips certificats segons les normatives europees per a l'exercici d'activitats en alçada i seguretat en treballs en alçada.

Els treballadors de Mvertical passen per avaluacions periòdiques i formació contínua per exercir les seves tasques en seguretat i consciència dels riscos existents.

Per a cada dels nostres projectes s'estableix un protocol de seguretat i pla de rescat en cas d'incidències.

ca
Share This